Logo-Asperges_cromvoirt_zwart.png

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN ASPERGES IN HET VELD te CROMVOIRT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomsten/reserveringen gesloten met: Smart Expo’s B.V. (KvK 52606104), hierna te noemen: “Asperges in het veld”.

Definities

Gast: de natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Asperges in het veld een Overeenkomst (op afstand) heeft gesloten.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Gast en Asperges in het veld ter zake een of meer door Asperges in het veld te verlenen diensten tegen een door de Gast te betalen prijs. In plaats van de term Overeenkomst wordt tevens de term Reservering gebruikt.

Annulering: de in schriftelijke vorm door de Gast aan Asperges in het veld gedane mededeling dat van een of meer Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt.

No-show: het zonder annuleren niet gebruik maken door een Gast van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.

Pop-up Restaurant: het tijdelijk restaurant, gelegen op landerijen ‘De Heihoorn’ te Cromvoirt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle Overeenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze Overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Asperges in het veld. Afwijken van de algemene voorwaarden van Asperges in het veld is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

Reservering

 1. Iedere Reservering dient door Asperges in het veld te zijn bevestigd.
 2. Asperges in het veld tracht aan ieders voorkeur met betrekking tot de “tafelkeuze” te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip. Asperges in het veld is in dit geval nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. Ook kan de Gast geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde of nog te betalen geldbedrag. Tijdens het reserveren kunt u uw wensen bij het opmerkingenveld aangeven. Ook wanneer u slechter ter been bent of in een rolstoel zit. Wij proberen hier dan zo goed als mogelijk rekening mee te houden.
 3. Asperges in het veld kan te allen tijde om welke reden dan ook het maken van een Reservering weigeren.
 1. Alle door Asperges in het veld gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet Asperges in het veld binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Gast een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
 2. Het is de Gast niet toegestaan de Reservering op enige manier (door) te verkopen aan een derde en/of de Reservering met een commercieel oogmerk aan te bieden of (door) te verkopen aan derden.
 3. Alle prijzen vernoemd in de Overeenkomst danwel de Reservering zijn incl. B.T.W

Bevoegdheden Asperges in het veld

 1. Asperges in het veld behoudt zich het recht voor om de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen de toegang tot het Pop-up Restaurant te ontzeggen en/of uit het Pop-up Restaurant te verwijderen, indien Asperges in het veld dit redelijkerwijs noodzakelijk acht voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.
 2. Als de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zich in en/of rondom het Pop-up Restaurant naar het oordeel van Asperges in het veld en/of diens Personeel misdraagt, dan is Asperges in het veld en/of diens Personeel bevoegd de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen te gelasten het Pop-up Restaurant te verlaten. De Gast heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde of nog te betalen geldbedrag.
 3. De Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen dienen te allen tijde de aanwijzingen van Asperges in het veld en/of diens Personeel op te volgen.

Minderjarige

 1. Minderjarigen kunnen geen Reservering plaatsen en worden zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten in het Pop-up Restaurant.
 2. Aan minderjarigen wordt er in het Restaurant geen alcohol geschonken. Asperges in het veld heeft in dat kader het recht de Gast om legitimatie te vragen.
 3. Minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Aansprakelijkheid

 1. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een Reservering, Annulering, bezoek aan of consumptie bij Asperges in het veld danwel het Pop-up Restaurant, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Asperges in het veld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het Asperges in het veld bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
 2. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de Gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Asperges in het veld en/of diens personeel.
 3. Asperges in het veld is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies/diefstal van goederen en/of persoonlijke eigendommen, die door de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zijn meegebracht naar het Pop-up Restaurant.
 4. Indien Asperges in het veld goederen en/of persoonlijke eigendommen van de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen in ontvangst neemt of indienen goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Asperges in het veld daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Asperges in het veld nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies/diefstal van goederen en/of persoonlijke eigendommen van de Gast, tenzij Asperges in het veld opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Asperges in het veld.
 5. Alle schade aan het interieur veroorzaakt door de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen wordt in rekening gebracht bij de Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven.
 6. Voor schade aan of met voertuigen van de Gast veroorzaakt op de locaties van Asperges in het veld c.q. het Pop-up Restaurant nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Asperges in het veld en/of diens Personeel.
 7. In geen enkel geval is Asperges in het veld gehouden een hoger bedrag als schaderegeling te betalen dan de reserveringswaarde van de betreffende Overeenkomst. Of, indien dat meer is, het door de verzekeraar van Asperges in het veld aan Asperges in het veld uitbetaalde bedrag ter zake de schade, dan wel de van een andere derde verkregen vergoeding.

Persoonlijke gegevens/foto’s

 1. Asperges in het veld verwerkt persoonsgegevens van Gasten en bezoekers van haar website conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Asperges in het veld gebruikt persoonsgegevens om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. Verder gebruikt Asperges in het veld de gegevens voor marketing- of service doeleinden. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw Reservering te verwerken, om registratie voor een evenement te bevestigen of u van informatie te voorzien over toekomstige evenementen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons gastenbestand in het algemeen te verbeteren. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
 2. Asperges in het veld heeft het recht tot het maken van (sfeer-)foto’s en het maken van beeld- en geluidsopnamen en dit materiaal eventueel in de ruimste zin van het woord te exploiteren. Indien de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen voorkomt in deze opname(n) en/of het portret van de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen hierin is vastgelegd, dan geeft de Gast en/of de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen hierbij de expliciete toestemming voor de exploitatie en/of openbaarmaking hiervan zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Personen die wensen niet gefilmd of gefotografeerd te worden, dienen dit voorafgaand aan het bezoek bij Asperges in het veld / de locatie van het Pop-up Restaurant kenbaar te maken.

Betalingen

 1. De aanbetaling van de lunch en/of het diner vindt plaats via Ideal, Mastercard of Visa, direct bij het maken van Reservering. Bij aanbetaling van lunch en/of diner door middel van een Mastercard of Visa zal 2,5% meerprijs berekend over de gehele Reservering, in rekening worden gebracht. Asperges in het veld beschouwt de aanbetaling van de lunch en/of diner als een verplichte voorwaarde voor de acceptatie van een Reservering, alsmede voorwaardelijk voor het aangaan van een Overeenkomst. De genuttigde dranken zullen ter plaatse betaald moeten worden middels een pintransactie of contante betaling.
 2. De Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven is hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de volledige betaling van de bedragen welke inzake de Reservering aan Asperges in het veld verschuldigd zijn. Ook degene die de Gast vergezellen zijn hoofdelijke aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of allen aan Asperges in het veld, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd zijn. De Overeenkomst wordt geacht mede namens eenieder die de Gast vergezelt te zijn gesloten. Door te verschijnen geven degenen die de Gast vergezellen te kennen dat de Gast bevoegd was hen bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst te vertegenwoordigen.
 3. Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake van Annulering, No-show en de drankconsumpties bij het Pop-up Restaurant zijn door Gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Gast dient middels contante betaling of via pintransactie voor de betaling zorg te dragen. Betalen middels creditcard is in het Pop-up restaurant niet mogelijk.

Boekingskosten

 1. Over elke gereserveerde couvert wordt € 2,50 incl. BTW boekings- en betaalkosten berekend en in rekening gebracht.
 2. Bij Annulering of ontbinding van de Overeenkomst – om welke reden dan ook waaronder in het geval van een overmacht situatie – zullen de boekings- en betaalkosten á € 2,50 incl. BTW per couvert, niet worden terugbetaald aan de Gast.


Aansprakelijkheid van de Gast

 1. De Gast en/of onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Asperges in het veld of/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is inbegrepen, begaan door de Gast en/of onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en/of de personen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Asperges in het veld het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Asperges in het veld daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Asperges in het veld onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Asperges in het veld jegens de Gast geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Asperges in het veld kan worden verlangd.

Annulering

 1. De Gast heeft tot veertien (14) dagen voor de datum van de Reservering het recht de Reservering kosteloos te annuleren.
 2. Bij annulering vanaf 14 dagen voor de datum van de Reservering wordt 50% van het aanbetaalde bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de datum van Reservering wordt 100% van het aanbetaalde bedrag in rekening gebracht.
 4. Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden.
 5. In geval van het zonder schriftelijke annulering – No-show – niet gebruik maken door de Gast van de Reservering zal 100% van het aanbetaalde bedrag in rekening worden gebracht.
 6. De Gast wiens naam en adresgegevens bij de Reservering zijn opgegeven is verantwoordelijk voor de schriftelijke annulering en eventuele financiële afhandeling.
 7. Bij annulering van de Gast zullen de Boekingskosten, á € 2,50 incl. BTW per couvert, niet worden terugbetaald aan de Gast. Indien de Gast middels Mastercard of Visa heeft betaald, dan zullen de kosten van 2,5% en eventuele terugbetaalkosten bij annulering niet worden terugbetaald aan de Gast.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden en andere producten van intellectueel karakter, waar Asperges in het veld gebruik van maakt behoren toe aan Asperges in het veld. Het is de Gast dan wel onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen dan wel de personen die hem vergezellen verboden deze producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen.

Overig

 1. (Huis)dieren zoals honden zijn niet toegestaan in het Pop-up restaurant.
 2. Het is de Gast, de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en de personen die hem vergezellen niet toegestaan professionele opnameapparatuur mee te nemen naar het Pop-up Restaurant.
 3. De Gast, de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen en de personen die hem vergezellen zijn verplicht om van de catering van Asperges in het veld dan wel ingehuurde derden gebruik te maken.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Asperges in het veld zijn woonplaats heeft.

Wijzigingen en aanvulling van deze voorwaarden

 1. Asperges in het veld heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomst.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de Gast zijn gebracht. Op welke wijze deze wijzigingen en/of aanvullingen ter kennis van de Gast worden gebracht is uitsluitend ter keuze van Asperges in het veld.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.

Cookies

Om u zo goed mogelijk te helpen, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Dit doen we zodat u zonder problemen onze website kunt gebruiken.

Daar hebben wij uw toestemming voor nodig

Voorinschrijvingen

U kunt nu nog geen tafel reserveren, maar u kunt wel alvast voorinschrijven. Een datum hoeft u nu nog niet op te geven. Wél ontvangen we graag een indicatie van het te verwachten aantal gasten aan tafel. Medio februari ontvangt u van ons nader bericht en kunt u uw tafel definitief vastleggen. Tot die tijd is reserveren uitsluitend mogelijk voor groepen en voor zakelijke gezelschappen groter dan 25 personen. Hiervoor kunt u  contact met ons opnemen.